Ekrem Otomotiv iletişim Bilgileri
KVKK Aydınlatma Metni
  1. Anasayfa
  2. Kvkk Aydınlatma Metni

EKREM OTOMOTİV PAZARLAMA NAKLİYAT VE TİCARET LTD. ŞTİ. olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve şirketin kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;


MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla EKREM OTOMOTİV PAZARLAMA NAKLİYAT VE TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres               : İskenderun Yolu Üzeri 10. Km. Büyükdalyan Mahallesi No:135                                                  Merkez/HATAY

Telefon            : 0326 221 62 16

E-posta            : info@ekremotomotiv.com

İnternet sitesi   : www.ekremtir.com

Başvuru formu:  Şirket Merkez, şube ve internet sitesinden temin edilebilmektedir.MADDE 2: İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Tarafımızca çalışanlara ve müşterilere ilişkin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir. Örnek kabilinden olmak üzere işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi : Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, TC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti

İletişim Verisi           : Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, Şirket içi iletişim bilgileri (dahili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi)

Finansal Veri : Finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka ıban numarası,

Özel Nitelikli Kişisel Veri    : eski hükümlü olma durumu/sabıka kaydı, sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi, dini, sağlık verisi, kan grubu, sağlık raporları, hamilelik durumu, hamilelik raporu, sağlık ve doğum izni bilgileri,

Eğitim Verisi : Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurslar

Görsel ve İşitsel Veri           : Gerçek kişiye ait fotoğraf, kamera kayıtları

Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Verisi   : Eğitim ve beceriler, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi, e-posta, imzalı katılım formu, müşteri ile görüşme kalite değerlendirme formu, aylık performansının değerlendirilmesi ve hedef gerçekleştirme durumu, aktivite bilgileri

Çalışma Verisi          : Sicil no, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, tahsis no, sosyal güvenlik no, TTF no, vergi dairesi no, esnek saatlerde çalışma durumu, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün,

İzin Verisi      : İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefon

Diğer  : Askerlik tecili, araç plakası, araç ruhsatı sureti, araç km bilgisi, ehliyet sureti, trafik cezası sorgulama sonucu, çalışan internet erişim logları, giriş çıkış logları,MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI

Kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan 6698 sayılı KVK K. m.5’e göre, kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.  Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

· Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

· Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

· Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

· Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

· İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

· Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

· İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan 6698 sayılı KVK m.6’ya göre, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Kural olarak özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

Ancak, yukarıda belirtilen sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler de kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

Kişisel veriler tarafımızca aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

1.     Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi,

2.     Çalışanların İş Akdi Kaynaklı Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesi,

3.     Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

4.     İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,

5.     Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

6.     Fiziksel Mekan Güvenliğinin Yürütülmesi,

7.     İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

8.     Finans ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi,

9.     Hukuk İşlemlerinin Takibi ve Yürütülmesi,

10.   İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

11.   İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,

12.   Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,

13.   Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

14.  Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin YürütülmesiMADDE 4: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Kişisel verilerin aktarılması başlığını taşıyan 6698 sayılı KVK K. m.8’e göre, kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.

Kişisel veriler; kişisel veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebildiği hallerde açık rıza aranmaksızın üçüncü kişilere de aktarılabilir. Aynı şekilde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler de, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.

Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması başlığını taşıyan KVK m.9’a göre, kişisel veriler, kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. Ancak kişisel veriler, kişisel verilerin açık rızası aranmaksızın işlenebildiği hallerde üçüncü kişilere de aktarılabilir. Aynı şekilde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir. Özel nitelikli kişisel verilerin yurt dışına aktarılabilmesi için ayrıca

· Yeterli korumanın bulunması,

· Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması,  kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan edilir

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Müşterilere ilişkin kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dâhilinde şirketin iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecek ve yurt dışına aktarılabilecektir.MADDE 5: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel veriler; internet sitesi, mobil uygulama ve sosyal mecralardaki bilgi ve talep formları, akıllı telefonlara indirilen aplikasyonlar gibi elektronik ortamlar aracılığıyla yahut fiziki ortamlarda toplanmaktadır. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler aşağıdadır:

a-     Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,

b-     Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması

c-     Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması

d-     Kişisel verilerin şirketin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması

e-     Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi

f-      Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunmasıMADDE 6: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

            Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve aşağıdaki haklara sahiptir:

a-     Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

b-     Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

c-     Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

d-     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

e-     Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme

f-      Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme

g-     (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

h-     İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

i-      Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

İlgili kişi olarak yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için 1. Maddede belirtilen yerlerden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak yine 1. Maddede yazılı iletişim kanallarımızdan biri aracılığı ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Saygılarımıza;

EKREM OTOMOTİV PAZARLAMA NAKLİYAT VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Ekrem otomotiv adres bilgileri
Ekrem Otomotiv

Tır alım satım pazarında Türkiye'nin bilinen ismi olan Ekrem Tır Pazarı merkezi Hatay Antakya ve İstanbul şubesiyle ikinci el ve sıfır Tır, Kamyon, Dorse, Frigo ve araba alım satımı alanında faaliyet göstermektedir.

Ekrem otomotiv adres bilgileri
İletişim Bilgileri

Merkez : İskenderun Yolu Üzeri 10. km Büyükdalyan Mh. Antakya/Hatay

Şube : İstanbul şubesi İstanbul

Telefon : +90(326) 221 6216

E-Mail : info[at]ekremotomotiv.com

Ekrem otomotiv adres bilgileri
Sosyal Medya

Ekrem Otomotiv'i sosyal medyada takip edin. Hakkımızda en son gelişmeler sosyal medya hesaplarımızda.

 Facebook  Instagram  YouTube